Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca w Firmie Handlowej Gliw Michał Gliwiński

Polityka prywatności - bezpiecznie jak w sejfie

Definicje zastosowane w niniejszej polityce

1. Dane osobowe (art. 4 ust. 1 RODO): oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna: Klient lub Kontrahent, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora, np. Klient sklepu internetowego, czy osoba kierująca zapytanie w formie tradycyjnej lub e-mail do Firmy Gliw Michał Gliwiński.

3. Administrator danych osobowych (art. 4 ust. 7 RODO): organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
4. Inspektor ochrony danych osobowych - osoba fizyczna posiadająca wiedzę prawną i praktyczną z zakresu prawa oraz ochrony danych osobowych wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych nałożonych przez RODO oraz ustawy z zakresu ochrony danych.

5. Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 ust. 2 RODO): jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

6. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą (art. 4 ust. 11 RODO): oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

7. Polityka prywatności: niniejsza polityka prywatności, zwana dalej polityką.

8. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Ustawa o ochronie danych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

Wstęp i informacje podstawowe

1. Niniejsza polityka prywatności jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo danych Klientów i Kontrahentów oraz o prawa osób współpracujących z Firmą Gliw Michał Gliwiński, jak również jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

2. W związku z prowadzoną działalnością, administrator danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów i Kontrahentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych.

3. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Kontrahentów jest Michał Gliwiński działająca pod nazwą Firma Gliw Michał Gliwiński z siedzibą w m. Nowe (86-170) przy ul. Kniatek 10/1.

4. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@hurtownia-narzedzi.pl (na maile udzielana jest odpowiedź od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: Firma Handlowa Gliw Michał Gliwiński z siedzibą w m. Nowe (86-170) przy ul. Kniatek 10/1.

5. Realizacja zamówień poprzez dział sprzedaży następuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, pod nr tel. 889-544-132.

6. Dział wsparcia technicznego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 889-544-132.

7. Dział reklamacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 889-544-132. Reklamacje można składać pisemnie na adres e-mail: obsluga@hurtownia-narzedzi.pl. Taka forma reklamacji przyspieszy proces reklamacyjny.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów sklepu internetowego

Administrator pozyskuje dane osobowe od Klientów sklepu internetowego https://hurtownia-narzedzi.pl/ po ich dobrowolnym udostępnieniu lub poprzez skorzystanie z formularza w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu założenia konta, w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych lub w związku ze złożonym zamówieniem.

Ponadto sklep internetowy https://hurtownia-narzedzi.pl/ ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego m.in. do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje na przykład dane osobowo-adresowe takie jak:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy z nr NIP
 • dane niezbędne do wystawienia faktury/rachunku
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer posesji/domu/mieszkania, kraj)
 • telefon kontaktowy/adres e-mail
 • inne dane dobrowolnie udostępnione lub podane przez Klienta lub Kontrahenta

Informacje i dane udostępnione przez Klientów nie są przekazywane bez uzasadnionego celu osobom trzecim, bowiem służą przede wszystkim do realizacji zamówień oraz do celów marketingowych firmy i innych na podstawie dobrowolnie wyrażonych przez Klientów lub Kontrahentów zgód.

Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także wypełnienia ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych.

Firma Gliw Michał Gliwiński wymaga podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na danym etapie (np. złożenie zamówienia, wystąpienie z reklamacją). Niepodanie niezbędnych dla realizacji danego procesu danych, w tym brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi wykonanie czynności, dla której dane te są niezbędne. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie WWW oraz w regulaminie sklepu internetowego.

Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane po uprzednim poinformowaniu o tym dzwoniącej osoby. Dane osobowe w postaci nagrania mogą być przetwarzane w celach związanych z obsługą klientów. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, jak również czynności przetwarzania danych osobowych, administrator stosuje monitoring wizyjny oraz poddaje kontrolom wstęp do budynków, lokali oraz na teren przez niego zarządzany, o czym osoby fizyczne są uprzedzone zamieszczonymi w miejscach objętych monitoringiem tabliczkami informacyjnymi.

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz w celu ochrony jego praw. Ponadto szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych poprzez monitoring wizyjny są zawarte w klauzuli zamieszczone w siedzibie Firmy Gliw Michał Gliwiński.

Certyfikaty SSL dla sklepu prowadzonego przez Firmę Gliw Michał Gliwiński potwierdzają wiarygodność oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną https://hurtownia-narzedzi.pl/ a komputerami osób ją odwiedzających. Bardzo proszę o weryfikację tego zapisu przez informatyka pod względem jego faktycznego funkcjonowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Klient lub Kontrahent będący osobą fizyczną, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

b) prawo do uzyskania kopii danych – prawo zażądania od administratora danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c) prawo do sprostowania danych – prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności lub nieaktualności na wniosek osoby zainteresowanej;

d) prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f) prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od administratora wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się administratorowi przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h) prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

2. W celu skorzystania przez Klienta lub Kontrahenta z przysługujących mu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie w formie pozwalającej administratorowi na jej faktyczne uwzględnienie, a zatem na przykład poprzez przesłanie żądania na adres e-mail inspektora ochrony danych lub adres siedziby Firmy Gliw Michał Gliwiński.

4. W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

 • a) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
 • b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

Czas przetwarzania danych osobowych Klientów i Kontrahentów Firmy Gliw Michał Gliwiński

1. Administrator danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

 • a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej pisemnego odwołania;
 • c) przetwarzanie danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy oraz z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń;
 • d) przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowo – rozliczeniowych odbywa się w czasie wymaganych przez obowiązujące regulacje prawne i podatkowe.

2. Administrator ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

3. Administrator nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Firma Gliw Michał Gliwiński nie będzie przekazywać, udostępniać, ani tym bardziej sprzedawać danych osobowych Klientów i Kontrahentów nieuprawnionym podmiotom.

2. W toku i w celu wykonywania usług i umów na rzecz Klientów i Kontrahentów, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy (np. firmy kurierskie, kancelarie prawne, kancelarie podatkowe, informatycy) w niezbędnym i uzasadnionym zakresie. Jednak nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów i Kontrahentów z uwagi na stosowane przez administratora danych środki organizacyjne oraz techniczne.

 

 

 

3. Dane Klientów i Kontrahentów mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontrolującym (np. Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany polityki prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie sklepu internetowego Firmy Handlowej Gliw Michał Gliwiński. W przypadku zmian polityki, będą one obowiązywać od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu lub innego dania wskazanego przez administratora danych.

2. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do polityki prywatności nie mają wpływu na podstawową zasadę, że Firma Handlowa Gliw Michał Gliwiński nie przetwarza danych swoich Klientów i Kontrahentów w zakresie wykraczającym poza obowiązujące prawo, jak również poza wyrażone zgody oraz nie sprzedaje danych personalnych lub adresowych Klientów i Kontrahentów jakimkolwiek osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

1. W celu dokonania przez Klienta aktualizacji swoich danych osobowych, należy zalogować się na stronie https://hurtownia-narzedzi.pl, podając swój adres e-mail i hasło, i postępować dalej zgodnie z bieżącymi wskazówkami oraz wytycznymi. Ewentualnie istnieje możliwość bezpośredniego skontaktowania się w tym celu z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

2. Administrator wykonuje żądanie Klienta w trybie bez zbędnej zwłoki, chyba że sprawa wymaga wyjaśnienia i zweryfikowania stanu faktycznego, przy czym sprawa nie powinna być załatwiona w terminie przekraczającym 30 dni.

3. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób